CONDICIONS GENERALS

DE VENDA

1 Generalitats.

1.1 Les vendes dels nostres productes es regiran per les següents condicions generals de venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent en l’oferta corresponent o en l’acceptació de la comanda i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per això, manca de valor amb caràcter general, qualsevol altra condició que no s’hagi acceptat expressament per Fàbrica de Rajoles de Tous (en endavant FRdT).

2. Propietat intel·lectual i industrial.

2.1 La propietat intel·lectual i/o industrial de l’oferta, en tots els seus termes, i la informació adjunta a aquesta, així com la dels productes objecte de venda i la dels elements, plànols, dibuixos, “programari”, etc., incorporats o relatius als mateixos, pertany a la FRdT.

3. Formalització de comandes i abast de la compravenda.

3.1 Les comandes es fabriquen expressament per a cada client i seguint les seves indicacions estètiques. Les comandes quedaran formalitzades amb l’ingrés per part del comprador de l’import d’acceptació especificat en el pressupost. L’acceptació del pressupost adquireix compromís de compra en ferm.

3.2 Les modificacions i/o variacions de l’abast, terminis o altres termes d’una comanda que pugui proposar una de les parts, s’han de notificar a l’altra part, sempre per escrit i perquè siguin vàlides, han de ser acceptades per aquesta part. Tindran igualment la consideració de modificacions i/o variacions aquelles provocades per canvis en la legislació, reglamentació i normativa aplicable que es produeixin després de la data de presentació de l’oferta corresponent. Si aquestes modificacions o variacions vinguessin a imposar obligacions addicionals o més oneroses sobre FRdT, aquesta tindrà dret a que es realitzi un ajust equitatiu dels termes contractuals que reflecteixi plenament les conseqüències de la llei o regulació nova o modificada, o bé donarà dret al comprador a la resolució del contracte.

4. Preu.

4.1 Els preus dels productes pressupostats inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) al peu del document, que si s’escau sigui procedent aplicar. Els preus inclouen embalatge però no inclouen ni transport, ni càrregues, ni assegurances. Aquests preus són únicament vàlids per a la comanda de la totalitat dels productes especificats en l’oferta. En cada procés de compra s’informarà de les despeses d’enviament, si aquestes s’han pactat.

4.2 En el cas d’ofertes prèvies a la comanda, els preus oferts tindran la validesa temporal que s’indiqui en cada cas i en aquest període es consideraran com a fixos per a les condicions de pagament i quantitats especificades en l’oferta. I sempre per un màxim de 2 mesos.

4.3 Un cop acceptada la comanda per la FRdT, el preu es considerara fix i no es podrà revisar. Això no obstant, podrà aplicar una revisió de preus quan:

  1. S’hagi convingut entre les dues parts, comprador i venedora.
   1. S’hagi modificat la comanda a petició del comprador, i, en general, es produeixi qualsevol variació i/o modificació en virtut del que estableixen les presents condicions.
  2. Els preus s’hagin cotitzat en una moneda diferent de l’EURO en la mesura en què la mateixa  hagi experimentat una variació de la paritat amb l’EURO des de la data de la comanda fins a les dates contractuals de facturació de cada fita.

5. Condicions de pagament.

5.1 L’oferta de la FRdT inclourà les condicions de pagament. Aquestes condicions de pagament s’han d’atenir al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims establerts en la mateixa.

5.2 Si, per causes alienes a la FRT, es retardés el lliurament o la recepció dels productes, es mantindran les condicions i terminis de pagament contractuals.

5.3 En cas de retard en els pagaments per part del comprador i llevat d’acord exprés al respecte, aquest haurà de pagar a la FRdT, sense requeriment i a partir de la data de venciment del pagament, els interessos de demora del pagament endarrerit, que es calcularan d’acord amb el que preveu l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El pagament d’aquests interessos no alliberarà el comprador de l’obligació de realitzar la resta dels pagaments en les condicions acordades.

5.4 En cas que el comprador s’endarrereixi en els pagaments acordats, la FRdT podrà suspendre de forma provisional o definitiva, a la seva elecció, l’enviament dels productes, sense perjudici de requerir al comprador la realització dels pagaments endarrerits i de reclamar si escau, compensacions addicionals per aquesta suspensió.

5.5 Els productes objecte de comanda es subministraran sota reserva de domini a favor de la FRdT, fins al total compliment de les obligacions de pagament del comprador, quedant obligat aquest últim a cooperar i adoptar totes les mesures que siguin necessàries o convenients i les que proposi la part Venedora per salvaguardar la seva propietat sobre aquests equips i materials.

6. Transport

6.1 Els ports sempre són a càrrec del client llevat de pacte exprés. I sempre sota el seu risc. La comanda es lliurarà a peu de camió al domicili del comprador. El comprador està obligat a revisar els embalatges abans d’acceptar la mercaderia, a fer constar els desperfectes que observi, en l’albarà d’entrega, documentar-ho fotogràficament i trametre-ho d’inmediat a la FRdT.

7. Termini i condicions de lliurament.

7.1 El termini de lliurament s’entén per als productes lliurats en la forma i condicions indicades en l’acceptació de la comanda, havent prèviament el comprador efectuat els pagaments previstos en el seu cas.

7.2 El termini de lliurament serà modificat quan: 

   1. El comprador no lliuri en termini la documentació que sigui necessària per al lliurament dels productes.
   2. El comprador requereixi modificacions en la comanda, que siguin acceptades per la FRdT i que, segons la FRdT, impliquin una ampliació del termini de lliurament. 
   3. Per al lliurament dels productes sigui imprescindible l’execució de treballs per part del comprador o els seus subcontractistes i aquests no s’hagin executat a temps. 
   4. El comprador hagi incomplert alguna de les obligacions contractuals de la comanda, especialment la que fa a pagaments.
   5. Per causa no directament imputable a FRdT es produeixin retards en la producció o disposició de tots o alguns dels elements del producte. De manera il·lustrativa, però no limitadora, s’inclouen les següents causes de retard: vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, inundacions, temporals, disturbis, vagues, aturades de personal de la FRdT o els seus subcontractistes, sabotatges, parades accidentals en els tallers del venedor per avaries, etc. i les causes de força major previstes en la legislació vigent. En aquests supòsits el comprador podrà optar per la resolució contractual sense costos, quan el termini de lliurament hagi estat acordat com un element essencial de l’operació i el retard sigui de tal entitat que impliqui falta de conformitat.

8. Devolució, reclamació o desistiment.

8.1 La FRdT informarà dels terminis orientatius per al lliurament de les comandes. És obligació del comprador verificar la mercaderia abans de la seva col·locació en obra.

8.2 Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de la FRdT, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

8.3  La FRdT es reserva el dret a refusar el desistiment si l’objecte retornat ho fos en condicions que no permetin la seva recepció (per danys, manipulació, etc.).

8.4 No s’admetrà devolucions de material sobrant.

9. Garanties.

Els articles demanats pel comprador es fabriquen expressament per a ell i segons les seves especificacions. La qualitat de tots els fabricats és “Artesania”. No es pot garantir que el producte final tingui el mateix to que la mostra de laboratori. Dins d’una mateixa fabricació poden haver-hi lleugeres destonificacions.

9.1 La garantia no és aplicable en cas de deteriorament que no sigui directament imputable a la fabricació del producte, com destrucció per impactes, errors de manipulació,  o qualsevol altra modificació efectuada pel client. A més, queden exclosos de la garantia, la qual es considerarà caducada, els danys i defectes originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzematge o ús erroni o negligent, utilització de líquids, àcids, bases i gasos inadequats així com flux o pressió inadequats, muntatges defectuosos,  modificacions introduïdes sense aprovació de la FRdT, instal·lacions sense seguir les instruccions tècniques del producte i, en general, qualsevol causa que no sigui imputable a la part venedora.

10. Limitació de responsabilitat.

10.1 La responsabilitat de la FRdT, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacions contractuals, no ha d’excedir en conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos , producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del comprador, costos d’energia substitutiva, pèrdua d’estalvis previstos, increment dels costos d’explotació ni qualsevol altre perjudici especial, indirectes o conseqüencials ni pèrdues de qualsevol classe . La limitació de responsabilitat continguda en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra continguda en qualsevol altre document contractual que sigui contradictòria o incongruent amb la mateixa, llevat que tal previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat de la FRdT. 

10.2 El comprador és coneixedor i accepta expressament que alguns productes fabricats per la FRdT no disposin de marcatge CE, eximint de qualsevol responsabilitat a la FRdT.

11. Jurisdicció.

Qualsevol desacord derivat de la compra-venda, s’haurà de veure als tribunals del domicili de la venedora, Oristela Cejudo Gómez, per la Fàbrica de Rajoles de Tous, és a dir, als jutjats d’Igualada.

La Fàbrica de Rajoles de Tous pertany a: Oristela Cejudo Gómez,  NIF 34747258p

carrer de la Fàbrica de Rajoles, 1

ES-08712 Sant Martí de Tous. Catalunya

hola@fabricaderajoles.cat

En seleccionar (Accepto) vostè permet que la Fàbrica de Rajoles de Tous (FRT), utilitzar les galetes, informació o tecnologies similars. Utilitzem aquestes tecnologies per recopilar informació del seu dispositiu i navegador, amb el fi de fer un seguiment de la seva activitat per a fins de màrqueting i altres informacions per poder millorar el lloc web. Per consultar més informació a la pàgina de Polítiques de privacitat, Avís legal o altres polítiques.   
Privacidad